ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์กร

พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตและการลงทุนทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรให้เป็นฐานในการสร้างงานพัฒนารายได้ พร้อมกับพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้งการรวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม

การอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อคืนความสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ

บูรณาการกับหน่วยงานอื่น ร่วมเป็นภาคีการพัฒนาเพื่อสนองประโยชน์สุขของประชาชนในอำนาจหน้าที่ตามความจำเป็นเร่งด่วน