ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อน มีถนนทั้งหมด 93 เส้น แยกเป็น

ถนนลาดยาง จำนวน 9 เส้น

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 73 เส้น

ถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 11 เส้น
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำชี
สระน้ำ จำนวน 4 แห่ง

ลำห้วย จำนวน 11 แห่ง  
สระหนองหิน
 
ลำห้วยแพง,ลำห้วยลุง,ลำห้วยส้มป่อย ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำชี  
สระหนองตาไกล้
 
ลำห้วยโปร่ง  
สระหนองลูกช้าง
 
ลำห้วยน้ำขาว  
สระโสกโน
 
ลำห้วยบง    
 
ลำห้วยยาง    
 
ลำห้วยท่ากกโดน    
 
ลำห้วยน้อย    
 
ลำห้วยเสียว    
 
ลำห้วยกุดเกวียน    
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย และอ่างเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง
สถานีสูบน้ำตำบลส้มป่อย จำนวน 5 แห่ง
 
อ่างเก็บน้ำท่าเกวียน  
สถานีสูบน้ำบ้านชาด
 
ฝายลำห้วยส้มป่อย  
สถานีสูบน้ำบ้านบุตามี
 
ฝายกกโดน  
สถานีสูบน้ำบ้านกุดตูม
       
สถานีสูบน้ำบ้านส้มป่อย
       
สถานีสูบน้ำท่าวังโปร่ง